Traspàs de competències i seleccions catalanes oficials.


TRASPÀS DE COMPETÈNCIA RESPECTE L’ESTAT I LA COMUNITAT AUTONOMA DE CATALUNYA.
Primer que tot esmentar que la Constitució Espanyola de 1978, en el seu article 43.3 diu que:
-       Els poders públics fomentaran l’educació sanitària, l’educació física i l’esport, Així mateix facilitaran l’adequada utilització de l’oci.
Per tant quan parla de podes públics es refereix als poders polítics tant:
  •        I.       Estatals: Govern i Senat.
  •     II.       Autonòmics: Parlament i Generalitat.
  •  III.       Municipal: Diputacions i Ajuntaments.         Per això quan una Comunitat Autonomia vol adquirir el principi de competència per tenir plens poder sobre una matèria ha de tenir en compte que:
Es compleixin els següents requisits:
1.    Ho ha de permetre la Constitució Española:
Segons l’article 148.1 de la Constitució Espanyola de 1978 les comunitats autònomes poden tenir competència en els següents punts:
-          19. Promoció de l’esport i de l’adequada utilització de l’oci.

2.      Ho ha de recollir l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat autònoma corresponent

I.                   Segons l’article 9 de l’Estatut d’autonomia de 1979 la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva sobre les matèries següents:
-          29. Esport i lleure

II.                Segons l’article 134 de l’Estatut d’Autonomia de 2006:    Esport i lleure
-              Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d’esport, que inclou en tot cas:
a) El foment, la divulgació, la planificació, la coordinació, l’execució, l’assessorament, la implantació i la projecció de la pràctica de l’activitat física i de l’esport arreu de Catalunya, a tots els nivells socials.
c) La regulació de la formació esportiva i el foment de la tecnificació i de l’alt rendiment esportiu.
e) La regulació en matèria de disciplina esportiva, competitiva i electoral de les entitats que promouen i organitzen la pràctica esportiva.
f) El foment i la promoció de l’associacionisme esportiu.
g) El registre de les entitats que promouen i organitzen la pràctica de l’activitat física i esportiva amb seu social a Catalunya. Etc.

III.             Segons l’artcile 200 de l’Estatut d’Autonomia de 2006: 

Projecció internacional de les organitzacions de Catalunya la Generalitat ha de promoure
la projecció internacional de les organitzacions socials, culturals i esportives de Catalunya i, si
escau, llur afiliació a les entitats afins d’àmbit internacional, en el marc del compliment dels seus
objectius.

Per tant com contempla el marc legal Catalunya té la potestat i la capacitat de fomentar i regular l’esport propi tant nacional com internacionalment. 

Però encara falta un punt:
3.     L’estat ha de traspassar les competències a les Comunitats Autònomes:

 Com és pot veure al Reial Decret 1668/1980 el Rei va firmar el traspàs de competències a la Comunitat Autònoma de Catalunya, 
i, en l’Estatut de Catalunya de 2010, hi ha articles que parlen sobre les Seleccions Catalanes com:
-          Article 98:
Les federacions esportives catalanes poden sol·licitar la integració com a membres a les corresponents federacions d’àmbit estatal i internacional i en altres entitats a l’efecte de participar,
organitzar i desenvolupar les activitats esportives en aquests àmbits en els termes
que s’estableixin en les respectives normes estatutàries i de desenvolupament.
-          Article 99:
Seleccions esportives catalanes
1. Es consideren seleccions esportives catalanes, als efectes d’aquest Decret, les
relacions d’esportistes i tècnics designats per la corresponent federació esportiva
catalana per participar en activitats o competicions esportives d’àmbit supracomunitari, estatal o internacional en representació de l’esmentada federació.
2. La creació, el foment i l’impuls de les seleccions catalanes de les respectives
modalitats o disciplines esportives amb la finalitat de participar en esdeveniments
de qualsevol àmbit de caràcter oficial o amistós és funció pròpia de les federacions
esportives catalanes.
-          Article 100: Símbols oficials i identificació visual
1. Les federacions esportives catalanes poden utilitzar l’himne i la bandera de
Catalunya a les competicions en què participen les seves seleccions.
-          Article 101: Activitats esportives de les federacions esportives catalanes
1. Les federacions esportives poden organitzar activitats de caràcter competitiu
i de caràcter lúdic o recreatiu.
2. Les competicions que les federacions esportives catalanes poden organitzar
es divideixen en:
a) Competicions oficials.
b) Competicions no oficials.
c) Competicions mixtes.

Per tant quin és el motiu per el qual no hi ha seleccions catalanes competint oficialment a diari?
Simplement per que:
La Ley del Deporte, aprobada en 1990, especifica que son las federaciones españolas las que ostentan la representación de España en las competiciones internacionales, y que ningún deportista federado puede negarse a ser seleccionado.

És per això que s'ha arribat a l'acord de permetre les seleccions Catalanes tan sols als esports que no tinguin representació espanyola, com són:
Entre d'altres les de futbol sala, corfbol, pitch & champ; putt, futbol australià, fisioculturisme, taekwondo, twirling, kickboxing, karate, raquetball, bitlles i dards, un total de 20.

No hay comentarios:

Publicar un comentario